Yu Yu Sakanagi

Yu Yu Sakanagi

Yu 4個月沒備份Flog囉!

上次備份時間:(2018-03-09 13:37:31)

訂閱 Yu Yu Sakanagi 的 flog
關於我
  • yuyu在英雄聯盟
  • 現居城市 Kaohsiung, Taiwan
  • 曾就讀 輔英科技大學